Advisory Committee

 • Litao Sun
  Southeast U, China

 • Rod Ruoff
  UNIST, Korea

 • Zhengming Sun
  Southeast U, China

 • Lars Montelius
  INL, Portugal

 • Pingheng Tan
  CAS-SEMI, China

 • Tianhong Cui
  UMN, USA

 • Haibo Zeng
  NUST, China

 • James Morris
  Portland State U, USA

 • Weida Hu
  CAS-SITP, China

 • Guangyong Li
  U Pittsburgh, USA

 • Peng Zhou
  Fudan U, China

 • Kremena Makasheva
  CNRS LAPLACE, FR

 • Weibing Lu
  Southeast U, China

 • Lixin Dong
  City U Hong Kong, China

 • Deji Akinwande
  UT-Austin, USA

 • Fabrizio Lombardi
  Northeastern U, USA

 • Manish Chhowalla
  Cambridge, UK

 • Xiaoning Jiang
  NC State U., USA


Organizing Committee

Li Tao

Southeast University, China

Xiaogan Liang

University of Michigan, USA

Walter Hu
Sichuan University, China
Xinran Wang
Nanjing University, China
Cinzia Casiraghi
University of Manchester, UK

   
Ed Perkins

IEEE NTC, USA

Pradeep Misra

Wright State University, USA

Jing Bai

Southeast University, China