Keynote Speakers (Alphabetic order by Surname)

Dean Aslam

MSU

Bo Cui

University of Waterlo

Lixin Dong

CityU

Qing Dai

NNIC

Weida Hu

CAS-SITP

Hengxing Ji

USTC

Xiaoning Jiang

NCSU

Katsuo Kurabayashi

UMich

Shulong Lu

CAS

Wei Lu

UMich

Xinxin Li

SIM

Biwu Ma

Florida State University

Long Que

Lowa State University

Ping-Heng Tan

CAS-SEMI

Zhongming Wei

CAS-SEMI

Qiangfei Xia

UMASS

Jianbin Xu

CUHK

Yuegang Zhang

Tsinghua University

 

Yong Zhu

NCSU