Plenary Speakers (tentative)

Huiming Cheng

TBSI, CAS Academician

Ming Liu

Fudan U, CAS Academician

Ning Gu

Southeast U, CAS Academician

Jin-Woo Kim

U Arkansas, IEEE fellow

Zhihong Chen

Purdue, IEEE fellow

William King

UIUC, IEEE fellow