Keynote Speakers (Alphabetic order by Surname)

Dean Aslam

MSU

Xinxia Cai

AIRI

Huabin Chen

Soochow University

Manish Chhowalla

Cambridge

Bo Cui

University of Waterloo

Qing Dai

NCNST

Xiaochen Dong

Nanjing Tech University

Wei_Gao

Caltech

Weida Hu

CAS-SITP

Hengxing Ji

USTC

Katsuo Kurabayashi

UMich

Wendi Li

HKU

Biwu Ma

Florida State University

Long Que

Lowa State University

Pingheng Tan

CAS-SEMI

Fei Wei
Tsinghua U

Zhongming Wei

Tsinghua University

Qiangfei Xia

UMASS

Jianbin Xu

CUHK

Haibo Zeng

NJUST

Yuegang Zhang

Tsinghua University

Yukun Zhao

CAS

Peng Zhou

Fudan University