Invited Speakers (Alphabetical Order by Surname)

Carlo Grazianetti

CNR-IMM

Gina Adam

GWU

Qing-An Huang

SEU

Shivakumar Hunagund

VCU

Ji Li

Fudan

Mario Lanza

KAUST

Can Li

HKU

Jinxing Li

MSU

Peng Li

USTC

Wen Li

MSU

Xuesong Li

USTC

Yiyang Li

MSU

Weiqiang Liu

NUAA

Nanshu Lu

UT-Austin

Xiaodong Pi

ZJU

Boxiang Song

HUST

Tao Hu

SIMIT

Kai Tao

NPU

Chao Wang

ASU

Danyan Wang

HUST

Lin Wang

NJTECH

Zenghui Wang

USTC

Wei Wu

USC

Yang Xu

ZJU

Jiamin Xue

ShanghaiTech

Rui Yang

SJTU

Cunjiang Yu

UH

Haijun Yu

SIMM

Cheng Zhang

HUST

Xu-Qian Zheng

NJUPT

 

 

 

Yong Zhu

NCSU